Thema : Geestelijke scherpte

Guy & Ilke Peh uit Dallas (Texas –USA) 30/04/2017

Pred. 10 : 10Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, dan moet hij meer kracht zetten. Het voornaamste om te slagen is wijsheid’.

Verhaal : Een jongeman werd als houthakker aangeworven omdat hij heel snel kon hakken. Na 3 dagen werd hij evenwel ontslagen. Erg verbaasd vroeg hij hoe dat kwam, want hij gaf aan dat hij zelfs niet rustte tijdens de pauzes en altijd maar doorwerkte.

De zakenman vroeg hem : heb je tijd gemaakt om je bijl te scherpen ?

Nee, zei de jongeman. De zakenman antwoordde dan : ‘als je geen tijd maakt om je bijl te scherpen, ga je door in eigen kracht, totdat je neervalt…’.

Dit is iets waar ieder christen doorgaat, ben je nog geestelijk scherp ?
Heb je je geestelijk bijl goed geslepen en onderhouden ? Anders neemt je effectiviteit af, je bruikbaarheid als instrument gaat verloren, want je neemt Gods tegenwoordigheid niet meer op, je hoort Gods stem niet meer, je gevoeligheden voor Gods wil zijn bot geworden.

2 Kon. 6 : 1 -7

Matt. 13 : 14 -15 ‘En in hen werd de profetie van Jesaya vervuld die zegt: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slechts gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen’.

Hebr. 5 : 11 ‘Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen’.

Openb. 14 : 14 -17

Hoe kun je je ‘geestelijke scherpte’ terugwinnen ?

 1. Geef toe dat je je scherpte verloren hebt. Herken je toestand !
 2. Richt je ogen op de Meester. Nu gebeurt dit niet meer via de profeten (zoals in het Oude Testament, maar door zelf rechtstreeks naar God te gaan).
 3. Neem je verantwoordelijkheid op (en verander, bekeer je). Een afgevallen bijl, is een slecht onderhouden bijl. Stop ook met de schuld op anderen te leggen.
 4. Ken je de plaats WAAR je je geestelijke scherpte verloren hebt ! Hij toonde hen de plaats. Dan kan je er iets aan doen. Geestelijk weet je het wel. Wees stil en vraag het God.

Niemand kan jouw geestelijke scherpte van je wegnemen, tenzij jijzelf !

Een stuk hout : dat doet ons nadenken...over het kruis van Jezus.

Hij deed genoeg om onze problemen op te lossen en ons te reinigen; de relatie te herstellen en ons geestelijk scherp te zetten.
Hij nam ons falen en onze mislukkingen op zich. Jezus, heeft het volbracht.

God deed dus zijn deel, Hij zorgde voor het herstel.

God alleen kan ijzer op water doen drijven. Hij deed het wonder. Dat is geestelijke technologie.

Doden kunnen geen doden leiden.

Doven kunnen geen doven leiden.

Blinden kunnen geen blinden leiden.

Richteren 16 : Simson verloor met zijn haar, ook zijn kracht.

Vers 22 : Het haar in België is terug aan het groeien.

Vers 30 : Simson doodde meer Filistijnen bij zijn sterven, dan in gans zijn leven.

Rom 8 : 28 De Heilige Geest komt samen met ons op tegen de onmogelijkheid iets te doen.

Dus VAT VUUR, VAT VUUR !!!

Stel jezelf de vraag : is mijn geestelijke scherpte afgenomen ?

Zo ja : ga dan aan de slag met het stappenplan (4 stappen) van hierboven.

 

Thema : Waar ligt onze bestemming

Rein Van ’t veer (Friesland – Tienen) 12/03/2017

1 Sam. 26 – 27

David was nergens meer veilig voor Saul. Hij voelde zich als opgejaagd wild. David was ook maar met een kleine groep (600) man, tegenover 3000 man de beste van Israël om David te zoeken in de woestijn.

2 elementen trekken onze aandacht :

 • uitputtingsslag, voortdurend opgejaagd worden, en niet veilig voelen, niet veilig zijn;
 • in de minderheid zijn, tegenover een overmacht van tegenstand.

Maar David was al wel door Samuel tot koning gezalfd. God had al wel Zijn bestemming voor David uitgesproken. Maar David was moe geworden, HET moe geworden.

David wou rust, hij ging rust zoeken.

Wat ging hij doen ? hfst 27 : 2

‘Toen stond David op en hij en de 600 mannen die bij hem waren, gingen de grens over naar Achis, de zoon van Maoch, de koning van Gath. (waar was dat ?) de plaats van de Filistijn Goliath !

Dus David die voorbestemd was om Koning van Israël te worden en te regeren vanuit Jerusalem, trekt met goedkeuring van Achis naar ZIKLAG.

En daar gaat hij een soort van security officer worden van Achis, de lokale baas. David aanvaardde zelfs andere compromissen om maar zijn rust te hebben.

Maar wat gebeurde er : hij werd opgetrommeld om tegen het volk van Israël te gaan strijden….?!
Maar de andere Filistijnen zeiden toen, maar ge gaat toch niet David vragen om met ons te strijden, hij is toch de dienaar van Saul ?! Hé ?!

De bevelhebbers werden boos en zeiden : Laat die man terugkeren, laat hem niet met ons meetrekken, laat hem terug naar Siklag gaan.

Hfst. 30 : David keert terug naar Siklag en ziet dat de Amalekieten de stad in vuur hebben gestoken en de vrouwen en de kinderen als gevangenen meegevoerd hebben.

Het achtergebleven volk wou David stenigen, omdat ze verbitterd waren.

Op dat moment, toen hij zeer benauwd was, raadpleegde David de Heer en en vroeg wat hij moest doen.

Het verhaal gaat nog verder.

Maar wat leren we uit dit verhaal ?

 • We vinden geen rust buiten de Heer.
 • De Heer is onze rustplaats.
 • Wij moeten niet vertrekken naar een soort Siklag stad of plaats om ‘zogezegd tot rust te komen’ weg van onze verantwoordelijkheden.
 • Wij zijn priesters, een heilige natie, een Koninklijk priesterschap, zo noemt Petrus ons;
 • Onze bestemming is niet Siklag, maar is Jeruzalem. De plaats vanwaar wij horen te regeren over.

Dus laat u nooit, maar dan ook nooit wegleiden van Gods missie voor jouw leven.

Ondanks verdrukking, ondanks minderheid, ondanks vreemde overheersers.

Vindt uw vrede in Hem.

Psalm 4 :2 ‘In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt’

Vers 9 : in vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen Heere, doet mij veilig wonen’.

Ervaar jij je soms ook opgejaagd en dat je jezelf in de minderheid ervaart ?

Zoek je dan soms ook rust in ‘verkeerde zaken’. Waar ligt jouw bestemming, waar ben jij voor geroepen, uitverkozen ?

 

Thema : Autoriteit en gehoorzaamheid

Mattias Demaerel (Mechelen) 11/12/2016

Matteüs 4 : 1 – 11 Bij elke verzoeking repliceert Jezus vanuit Gods Woord : ‘Er staat geschreven’.

Drie keer haalt Jezus woorden uit Deuteronomium aan :

 • Dt. 8 : 3
 • Dt. 6 : 16
 • Dt. 6 :13;10;20

We kunnen de vraag stellen : Wie heeft welke autoriteit ?

Heeft Satan die autoriteit om alle koninkrijken van de aarde aan Jezus aan te bieden ?

God heeft de hoogste autoriteit en Hij gaf die aan de mens, maar die speelde ze kwijt aan Satan, de engel van het licht.

Als God mag regeren over ons hart, mogen wij regeren over de aarde.

Satan probeert al van in het begin om Gods autoriteit en onze hernieuwde autoriteit in vraag te stellen.

Na 4000 jaar staat Jezus op de berg met Satan.

In Matt. 28 lezen we dat Jezus zegt : ‘Mij is alle macht gegeven’. Hij heeft door het offer aan het kruis alle macht van Satan afgenomen !!!

Maar….Satan loert op autoriteit, hij zal die nemen, als wij ze geven of afgeven.

Er zijn twee grote kampen qua autoriteit : God, de engelen en de kerk versus Satan, zijn demonen en de mensen die hij in zijn macht heeft.

Zowel God als Satan kunnen macht uitoefenen door mensen.

Onze onderwerping is de sleutel. Wie gehoorzamen wij ?

Charles Finney zei : ‘een opwekking is een terugkeer in gehoorzaamheid aan God’.

In het woordje autoriteit vind je auteur terug, de macht van de schrijver !

Jezus zei (Joh. 14 : 30) ‘Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij’.

Wat heeft Satan nog in mij, in mijn vlees ?

Hoe kan Gods autoriteit toenemen in ons ? door gebed en gehoorzaamheid (toewijding aan God).

Door gebed nodigen we God uit om de aarde, mensen te veranderen (impact).

In Matteüs 16 lezen we dat Jezus aan Petrus de sleutels van het koninkrijk geeft en de poorten van de hel zullen de gemeente niet meer overweldigen.

Wij kunnen/mogen dus een offensieve rol oppakken, een offensieve macht zijn.

3 redenen om te gehoorzamen aan God :

 1. Hij heeft ons lief en wij hebben Hem lief (antwoord)
 2. Vreze voor de Heer : uit eerbied en respect, niet uit angst. Zijn mening is hoger dan enig iemands mening.
 3. Voor Zijn beloften en beloningen : God zegent altijd gehoorzaamheid, Hij kan niet anders !

3 aspecten van gehoorzaamheid :

 1. Ze moet volledig zijn
 2. Ze moet onmiddellijk zijn
 3. Ze moet vreugdevol zijn 

3 zaken die ons van onze gehoorzaamheid kunnen weerhouden (identificatie ervan) 1 Joh. 2 : 15 -17:

 1. De lust van het vlees
 2. De lust van de ogen (het ‘blinkende’, de aardse dingen)
 3. De hoogmoed van het leven (carrièretijgers; geluk van het individu).

We kunnen deze parafraseren met :

Verleiding – misleiding – afleiding (zie ook Genesis 3 : 6)

Wat houdt jou nog tegen om te gehoorzamen ?

Zijt gij ook een auteur ?